a look inside

 

Lidská psyché je jako labyrint, v němž se člověk snadno ztratí. Nálady, myšlenky, obrazy a pocity se proměňují a ovlivňují naše chování. Činíme rozhodnutí, aniž bychom přesně chápali, proč. Jsme sami sobě hádankou.

 

Je možné vnitřní procesy nějakým jednoduchým způsobem sledovat, pochopit a nakonec uvést do rovnováhy příjemné pro život? Dává smysl to, co se v nás a v našem životě děje? Existuje v chaosu duše rozpoznatelný řád?

 

Když na tyto otázky najdeme odpovědi, mohli bychom možná porozumět i hlubším otázkám :

Je zlo součástí naší lidské přirozenosti?
Jaký podíl máme jako jednotlivci na negativním vývoji ve světě? Můžeme svůj osobní život a soužití s druhými na této planetě utvářet více vědomě?


Nový obraz člověka

 

Individuání Systemika nám otevírá nový obraz lidské psyché. Popisuje fascinující svět přirozeného živého systému, jehož strukturu je snadné pochopit. Každý komplexní systém v přírodě se skládá z menších systémů.Když poznáme, z jakých stavebních kamenů se skládá, pochopíme systém i jako celek.

 

Například strom není pouze hromadou listí, větví a kořenů. Jeho části jsou smysluplně zorganizované a tvoří přirozenou jednotu.

 

Z více stromů vzniká les – to je další vyšší stupeň organizace. Stromy utvářejí větší systém s novými, ještě pozoruhodnějšími interakcemi.

Stejně tak se ani duše neskládá jednoduše jen z nálad, myšlenek, obrazů a pocitů. I ty jsou smysluplně zorganizovány; i ony tvoří přirozené jednotky, které jsou právě jako stromy součástí většího celku.


Jsi mnoho osob

 

Lidská duše má vlastní organizaci. Vytváří části, které se pohybují nezávisle nasobě. Každá z těchto Vnitřních částí je tak inteligentní a komplexní jako jedna celá osoba. Proto je Individuální Systemika také nazývá Vnitřní osoby. (Link na definici částí)

 

Vnitřní osoby mají rozdílné potřeby a schopnosti. To z nich činí specialisty v zacházení se životem. Duše se tak může přizpůsobit mnoha různým situacím.

Vnitřní osoby jsou však také pozoruhodně svéhlavé. Každá zastává své vlastní stanovisko a sleduje své vlastní zájmy! To nám dovoluje vnímat svět z mnoha různých úhlů pohledu zároveň.

Má to jen jeden problém: Tohle vše se téměř kompletně odehrává v temnotě nevědomí. Vnitřní osoby si samy sebe neuvědomují a většinou neví ani jedna o druhé. V temnotě nevědomí spolu bojují o vliv na naše rozhodnutí.

Když se jedna dominantně prosadí, vzniká nerovnováha, jednostrannost a vnitřní napětí. Když je jich více stejně silných a táhnou každá na jinou stranu, je přirozeným důsledkem zmatek, nerozhodnost nebo ochromení.

Vnitřní osoby jsou ze své přirozenosti v modu přežití. Ani ony, ani my jako celek si nejsme vědomi této skutečnosti a její enormních důsledků.

Jak tedy přivést světlo do této temnoty?


Stavební plán vnitřního světa

Innere Landkarte - Inner Map

 

Vnitřní svět člověka si můžeme představit jako dům, v němž žije mnoho různých lidí. Individuální Systemika nám dovoluje jednotlivě a intenzivně poznat všechny obyvatele domu. Když se všichni spolubydlící znají a vědí, jaký mají v domě vliv, dá to vzniknout vědomému soužití.

 

Při svém zkoumání nepostupujeme náhodně. Následujeme plán který se postupně vyvinul v průběhu let a osvědčil.

 

Nejprve chceme poznat Vnitřní osobu, která je i v životě vidět jako první. Jejím úkolem je zpravidla vzbuzovat přátelský, přívětivý a normální dojem.

 

Na první pohled se možná může zdát trochu nepodstatnou. Vyplatí se však u ní trochu setrvat neboť každá Vnitřní osoba má povrch a hloubku. Hloubka je téměř vždy nevědomá. Skutečně porozumět jí však můžeme teprve v její hloubce. Zjišťujeme pak, že každá Vnitřní osoba je komplexní a nadmíru zajímavá bytost.

 

Teprve nyní se vydáme dále, k další Vnitřní osobě. Ta se nachází v systému více vzadu. Často je velmi odlišná od osoby vpředu a často je také mocnější.Pak jdeme ještě o krok dozadu a znovu zažijeme změnu a nárůst moci.

 

Poté prozkoumáváme prostory nacházející se vpravo a vlevo od středové linie. V dalším procesu se pak vyjasní systemické souvislosti: Která skupina Vnitřních osob vytváří „vnitřní vládu“ a stále určuje můj pohled na věci? Kdo ve mně nemá vůbec šanci dostat se ke slovu? Které Vnitřní osoby milují blízkost a intimitu, a kdo ve mně má sílu obstát ve světě?

 

Když takto postupujeme, můžeme duši systematicky a precizně prozkoumat i v jejích zcela nevědomých oblastech. Již toto zkoumání přináší mnohá překvapení a může velmi pozměnit náš sebe­obraz.Ale ještě hlouběji v duši, nikým nepozorovány, žijí nejskrytější Vnitřní osoby. Učinily zásadní rozhodnutí: Už nikdy se nechtějí otevřít lidem a životu. Aktivně a s velkou rafinovaností se vyhýbají kontaktu. Takto nemohou být více zraněny. Tak si mohou ponechat svou vůli a skrytě ji prosazovat. Jsou to tyto Tajné mocenské stránky, které mají největší vliv na naše vnitřní a vnější soužití. Najít je a zvědomit je ta nejtěžší část práce. Vyžaduje na straně klienta a průvodce mnoho nasazení a lásky k pravdě.

 

Innere Landkarte - Inner Map

Pět jazyků duše

Vnitřní osoby se velmi podobají celé osobě! Odkud tato podobnost pochází?

Řešení je jednoduché: Každá Vnitřní osoba se zároveň projevuje skrze pět úrovní, přes které se projevuje i celý člověk:

 


Skrze tělo.

 


Skrze pocity.

 


Skrze vnitřní obrazy.

 


Skrze myšlenky a řeč.

 


Skrze vibrace.

 

 

 

Každý člověk a každá Vnitřní osoba neustále promlouvá těmito pěti jazyky. Čtyři ne­verbální jazyky – tělo, emoce, symboly a energie – hrají v Individuální Systemice stejnou roli jako slova.

 

Když je dialog s Vnitřní osobou veden na všech pěti úrovních zároveň, pak nás zavede do její hloubky. V hloubce je každá Vnitřní osoba zcela sama sebou a v míru sama se sebou a se světem. Plná lásky se chce sama od sebe opět začlenit do bytí s ostatními.


Mikro­struktura částí

 

Jak přesně funguje dialog s Vnitřní osobou?

 

Nejdůležitější – a nejnáročnější – nástroj v tomto procesu nazýváme ‚Stejný ­k­ stejnému’ ( ́Like­to­Like ́). Je to schopnost průvodce odpovídat klientovi a Vnitřní osobě z podobného zdroje. Odpovídat neznamená zrcadlit nebo už vůbec ne napodobovat; znamená to vstupovat do rozhovoru z podobného zdroje. Průvodce se tak v dialogu stává tím, kdo udává impulsy –ve spolupráci se svým protějškem.

 

S Vnitřní osobou se zpravidla nejprve setkáme na jejím povrchu. Tak jako pták, který se usadí v koruně stromu a vidí jen změť listů a větviček, vidí průvodce zpočátku obsahy a způsoby chování, jejichž souvislost zatím není zřejmá.

Postupem času ale zjistí, že Vnitřní osoba zaujímá vůči lidem, životu a světu určitý postoj. Z tohoto postoje vyplývají obsahy a způsoby chování této Vnitřní osoby. Tím, že průvodce Vnitřní osobě odpovídá z podobného postoje, prozkoumává tento postoj a činí jej stále více patrným, aniž by jej měnil.

 

V bodě maximální jasnosti dojde ke změně a objeví se další hlubší postoj Vnitřní osoby. Průvodce tento postoj opět posiluje a prozkoumává. Může na sobě být navrstveno až pět vrstev postojů. Tyto postoje nazýváme reakční postoje, protože jsou to nevědomé, zautomatizované a chronické reakce na lidi, na život a na svět. Až úplně v hloubce najdeme původní povahu Vnitřní osoby, její esenciální postoj, a teprve zde, v celé přehlídce jejích postojů, víme, kým je.

 

A nyní Vnitřní osoba chápe, kým je. Cítí svou původní lásku a svou původní vůli. Dojde k úplnému zvratu. Místo toho, aby svou hlubokou lásku bránila, chce nám ji nyní rozdat. Chápe, že je pouhou částí, a chce svým dílem přispět ke zdařilému životu.

 


Pět kontinentů psyché

Postupem času objevujeme stále se vracející vzorce. Zjišťujeme, že existuje pět archetypálních typů lidského bytí. Nazýváme je Pět kontinentů psyché: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. V duši každého člověka žijí zároveň zástupci všech pěti „kontinentů“ – zcela nezávisle na tom, zda si to tento člověk uvědomuje nebo ne.

 

Innere Landkarte - Inner Map
Kontinent

Žena

Intuitivní Inteligence Vztah, kreativita, schopnost vcítění

 

Innere Landkarte - Inner Map
Kontinent

Muž

Racionální Intelligence: Struktura, vedení, prozíravost

 

Innere Landkarte - Inner Map
Kontinent

Dítě

Senzitivní Intelligence Citlivost, blízkost, hravost

 

Innere Landkarte - Inner Map
Kontinent

Zvíře

Instinktivní Intelligence Síla prosazení se, vůle přežít, vymezení teritoria

 

Innere Landkarte - Inner Map
Kontinent

Bůh

Spirituální Intelligence Ticho, neohraničenost, bezpodmínečná láska

 

 

 


Hluboká rovnováha ve vnitřním systému

 

Pět kontinentů duše obsahuje celé bohatství naší lidské existence. Když má každý kontinent stejné právo se rozvinout, dostaví se hluboká rovnováha, která se sama reguluje.

Když trpíme, je to jasný poukaz na to, že se naše duše dostala z rovnováhy. Koncept Pěti kontinentů nám ukazuje, který kontinent přichází zkrátka, a co můžeme udělat, abychom své vnitřní bohatství znovu nalezli.

 

Obsáhlá sebereflexe částí vede automaticky k hluboké rovnováze vnitřního systému. Přirozenými vedlejšími účinky jsou: ochota dát ze sebe to nejlepší; přání, aby se všem dařilo dobře, a schopnost lehce se vzdát egoistických výhod. Na takovéto základně může vyrůst nový způsob vzájemného soužití, při němž už nejde o přežití, ale o vědomé utváření našeho individuálního života a globálního společenství.

 

Individuální Systemika neslibuje žádná rychlá řešení. Je hluboko sahající dlouhodobou cestou k vnitřní jasnosti a rozvoji. Je rozsáhlou cestou, která dokáže dostát všem aspektům naší komplexní a mnohovrstevnaté povahy.

 
Inteligence Duše

Autor: Artho S. Wittemann
266 Kč | 217 stran | Maitrea | Druhe vydání
ISBN: 978-80-7500-223-5

Kniha k zakoupení:
http://eshop.maitrea.cz/inteligence-duse  

Lidská duše je jako labyrint, ve kterém člověk snadno zabloudí. Protichůdné nálady nás často ženou hned tím, hned oním směrem, a pak je zase všechno v nejlepším pořádku. Proč tomu tak je, pro nás ale většinou zůstává záhadou. Má to, co se v nás děje, vůbec nějaký smysl? Je možné jednoduše pochopit naše vnitřní procesy a uvést je do takové rovnováhy, aby stálo za to žít?

 

Artho S. Wittemann v této knize načrtává nový obraz lidské duše. Na mnoha názorných příkladech z praxe popisuje fascinující svět tohoto přirozeného živého systému. Začínáme chápat, z jakých stavebních kamenů se skládá, jak na sebe tyto části působí a vzájemně se podmiňují. Pak začínají být zjevné i vnitřní logika a láska, jež se skrývají za zdánlivým chaosem duše, takže jsme schopni vidět náš vlastní charakter a charakter ostatních novýma očima a s hlubším pochopením.

Inteligence Duše
we only use technically necessary cookies (no tracking or marketing cookies)